Cristache Gheorghiu


AsFORisme

AsFORisms

A kind of Reflections
Copy rights

Unii oameni au scris pe hârtie
şi au multiplicat hârtiile.


Alţii au scris în mine.
Din nefericire,
au probleme cu multiplicarea.

Sau, poate,
din fericire


Copy rights

Some people wrote on paper
and multiplied the papers.


Others wrote inside me.
Unfortunately, they have problems
with the multiplication.

Or, maybe, fortunately.

Poezie modernă

De câtva timp, poezia a devenit proză,
deşi ar fi fost de dorit invers.

Sau, poate, m-am uitat eu prea mult
în oglinda apei,
unde totul se vede invers.

Uneori, tremură!
Apa, fireşte!
Şi oglinda.

Poate că tocmai asta-i frumuseţea ei.
A poeziei!
Tremură proza din ea.

Ce frumos ar fi fost invers!
Modern Poetry

For some time past,
the poetry became prose,
although the reverse would
have been much better.

Or, maybe, I looked rather much
in the mirror of water,
where everything is seen
inversely.
Sometimes, it trembles.
The water, of course.
And the mirror, too.

Maybe just this is its beauty.
Of the poetry!
The prose from it
is what trembles.

What gorgeous would be inversely!!!
Groenlanda şi încălzirea globală

Greenpeace se vrea un ideal
şi tot umanul va să lupte pentru el?

Mă mir! Doar l-au găsit demult,
şi chiar l-au botezat.

Greenland i-au zis
Deşi era cam alb.

Că-şi va urma destinul verde,
Nu-mi pare-a fi un ideal.
Greenland and global heating

One wishes Greenpeace to be an ideal
and everyone to struggle for it.

I wonder!
They found it long time ego
and even gave a name to it.

Greenland they called it,
although it was almost white.

To follow its green destine
does not seem to be an ideal.
Virgina Sofia

„Filosofia îşi păstrează virginitatea
în ciuda numeroaselor violări.”
N-am spus-o eu, ci y Gasset.

Declar deci platonică
dragostea mea pentru Sofia.

Nu de altceva, dar
nu-mi plac gesturile inutile.
The Virgin Sofia

„Philosophy keeps its virginity
in spite of numerous violations.”
It was not me writing it, but y Gasset.

So, I declare as platonic
my love to Sofia.

Not for other reason, but
I do not like fruitless gestures.
De la sublim la ridicol

De la Socrate până azi,
filosofia a parcurs drumul complet
de la sublim la ridicol.

Probabil că,
la început,
n-a fost chiar sublimă,
dar şi-a propus să fie.

Sublimare înseamnă trecerea
din stare solida direct în stare gazoasă.

Aşa se explică dispariţia ei,
fără ca noi s-o remarcăm.

Păcat! Şi-o iubeam atât de mult…

Mai ales în stare fluidă!
From sublime to ridicule

Since Socrates till today,
philosophy traversed the full way
from sublime to ridicule.

Probably, at the beginning,
it was not just sublime, but
it proposed to be.

Sublimation means
a transformation
from solid state direct
into a gaseous one.

This is what explains its disparity,
without we could observe it.

What a pity! And we loved it so much. . .

Especially in the fluid state.
New York

New York – ul e fascinant
pentru prima dată.

A doua oară,
cauţi poarta de ieşire.

De n-ai găsit-o,
te fixezi şi
newyorkez rămâi.

Cu „n” mic
şi şapcă VIP
New York

New York is fascinating
at the first visit.

At the second one,
an exit gate
you will be searching for.

And if it is to not find it,
a new-Yorker you will become.

With small 'n'
and “VIP” cap.
Critica

Se spune că
doar oamenii mari
pot avea defecte mari.

Nu este cazul meu, aşa că
nu mă mai criticaţi atât!
To my critics

They say that
only great men
could have great defects.

It is not my case, so that
not longer censure me so much.
Trecutul

Degeaba ochii îi închizi
trecutul să-l îndepărtezi.

Mai clar îţi vei aduce-aminte
chiar şi de ce nu vrei să vezi.

Asumă-ţi deci faptele tale,
învaţă din trecut ce poţi şi,
cu privirea cât mai clară,
fă-ţi cel puţin un
viitor frumos.
The Past

Bootless is to close your eyes,
for the past to move away.

Even what you don’t want seeing
clearer appear in your mind.

Better is to assume your deeds,
Learn from the past what can
and, make at least a
happy future.
Talent

Talentul multor artişti plastici
s-a consumat
la examenul de admitere.
The talent

The talent of many artists
consumed itself
during the admitting exam.
Regula jocului

Regulile jocului se respectă la jocuri.

Politicienii,
din păcate,
nu ştiu să se joace.
The rules of play

The rules of play
are kept in plays.

The politicians do not know
how to play,
unfortunately.
Nu traduceţi orice cuvânt

Ca peste tot,
un bilet la Santa Fe
este mai scump dus,
decât dus-întors.

Există, de asemeni,
bilete mai ieftine
pentru copii şi bătrâni.

Totul este adevărat,
cu condiţia să nu traduceţi
şi cuvântul Santa Fe.
Don’t translate every word

As everywhere,
a ticket toward Santa Fe
is more expensive single as
return.

There are also some cheaper tickets
for children and the elder
persons.

All these are true,
as long you don’t translate
all words
and leave them
as they are.

Santa Fe, for example!
Autostrada vacanţei

„Route 66” – şosea de vis,
vis de vacanţă.

Chicago e în spate.

Santa Monica ’n faţă,
în minte şi în suflet.

Invers, e drumul către casă.

Vechi amintiri păstrate şi în cântec.
The Way of Vacancy

“Route 66” - the way of dream,
vacancy's dream.

Chicago is behind.

Santa Monica is forward,
in mind and in spirit.

The opposite is backward to house and work.

Old memories kept in the song as well.
Disjuncţie

Dacă Marx ar fi fost om de ştiinţă,
şi-ar fi experimentat sistemul
pe animale.

George Orwell a făcut-o în literatură,
dar fără efect în politică.

Morala: politica şi literatura sunt disjuncte.
Disjunction

If Marx had been a scientist,
he would have experimented
his system on animals, first.

George Orwell did it in literature, but
without effect in politics.

The moral: politics and literature are disjunctive.
Umbre şi lumini

E nevoie de o rază de lumină,
pentru a da strălucire
unui obiect.

În schimb, nimic nu străluceşte
în lumina orbitoare a zilei;
atunci e nevoie de
puţină umbră.
Shades and lights

A beam of light is necessary
for make an object to shine.

Nothing glitters, instead,
in the dazzling light of day.
A little shade would be
useful, then.
Da şi nu

Exprimarea acordului
este diferită de la o limbă la alta:
da, oui, si, yes
şi multe altele pe care nu le cunosc.

Negaţia, în schimb,
are măcar un ‚n’ în orice limbă.

Să fie o întâmplare?
Yes and no

People express their agreement
in different ways, accordingly with
their language: yes, da, oui
and many others.

The disagreement, instead
contain at least an 'n'.

Is it accidentally?
Accident

O maşină, numită România,
a părăsit şoseaua,
plonjând în abis.
Era 23 august 1944.

Doamne, ce frumos era:
şi munţi şi văi treceau pe lângă noi……
Şi ce plăcut pluteam……

De-odată, zborul nostru lin s-a frânt.
Un hurducăit teribil a urmat,
iar la sfârşit, chiar şi maşina
s-a dezintegrat.

Prăpastia avea un fund.
Ce tragedie!!!
Cine s-ar fi gândit?!
An accident

A car, named Romania,
left the road and
plunged in abyss.
It was August 23, 1944.

What nice it seems to be!
Mountains and valleys
were going by us . . .
And what pleasant it was . . .

But suddenly,
our smooth fly broke itself.
A terrible jolt followed and
finally, even the car
disintegrated.

The precipice used to have a bottom.
What a tragedy!
Who could be think?
Ghicitoare

Procentul de răufăcători este egal pe pământ.

Spărgători de bănci
există doar acolo
unde sunt bănci.
Nu sunt bănci, nu sunt spărgători.

Doamne, ce deştept sunt!!!

În România socialistă erau puţini hoţi.
Firesc! N-aveau nici ce fura!

Şi atunci,
răufăcătorii cu ce se ocupau?

Ghici ghicitoarea mea!
Să nu spui că toţi devin politicieni. Nu sunt chiar atât de multe posturi.
A riddle

The percent of wrongdoers
is equal on the earth.

There are bank-breakers only where
there are banks.
No banks, no bank-breakers.

What a clever boy I am!

In communism there were not thieves,
as there was nothing to be stolen.

And then,
the wrongdoing
what they deal with?

Guess my riddle!
Do not say that all of them became politicians. There were not so much rooms.
Alternative

E bine când există soluţii alternative.

Chiar şi apa este o bună alternativă a vinului, dar nu în fiecare zi.
Choices

It is good when
some alternative solutions
are possible.

Even water is a good alternative of wine,
but not every day.
Lui George

Înalte visuri,
schimbăcioase vremi,
strugure.
Haiku to George, my friend

Inspiring dreams,
capricious times,
grape.
Hopa, Mitică

Câştigi
când pierzi,
de ştii
să te ridici.
Humpty-Dumpty

You win
when lose,
if know
how to arise.
Omul real

Între egoismul extrem
şi altruismul extrem,
omul real îşi găseşte
drumul lui propriu.

Egoismul este natural;
altruismul dobândit.
drumul, fireşte,
chinuit.
The Real Man

Between extreme egoism
and extreme altruism,
the real man finds
his own way.

The egoism is natural;
the altruism is acquired;
the way, of course,
wretched.
Destin?

De la o utopie la alta,
Plutim
în derivă
la nesfârşit.
Destiny?

From an utopia
to another,
we are drifting
endlessly.
Ambiţii feminine

Femeile care
doresc să fie
egale cu bărbaţii
nu au ambiţie.
Feminine ambitions

Women
wishing to be
equal with men
have not
ambition.
Risipă

Cu toată penuria de inteligenţă, oamenii nu se sfiiesc s-o risipească şi pe aceea puţină pe care o au, încercând să afle ce rost au ei pe pământ, când este evident pentru oricine că n-au.
Squander

With all the penury of intelligence, people do not stop to waste the little one that they have, trying to learn what is their sense on the earth, when it is evident for anyone that they do not have any.
Inteligenţa

La furnici, albine şi altele asemenea lor, inteligenţa colectivă este mai eficientă decât cea individuală.

Luate câte una, nu au minte aproape deloc. În ansamblu însă societăţile lor sunt complex organizate şi funcţionează perfect.

La oameni, e invers: indivizii sunt inteligenţi, dar în colectivitate sunt autodistrugători.

De unde se vede că prea multă inteligenţă strică.

Sau poate că însuşi cuvântul „inteligenţă” nu este bine definit.
Intelligence

At ants, bees and others like them, collective intelligence is more efficient than the individual one.

One by one, they do not have mind almost at all. Their societies, instead, are complex organized and work perfectly.

At mankind is the contrary: the individuals are intelligent, but in collectivity they are self-destructive.

It seems that too much intelligence could harm.

Or, maybe, the word intelligence is not well defined.
T-shirt

Bluza cu mânecă scurtă
a fost inventată de
Venus din Milo.
T-shirt

T-shirts
were invented by
Venus de Milo.
Ştiinţa politicii

Dacă ar exista
o ştiinţă a politicii,
n-ar mai exista
politicieni.
Science of Politics

If a science of politics had existed,
the politicians would not have existed.
Căldură mare

Pe firele de telegraf,
păsările pun pe note
căldura zilei.

Mare lucru şi tehnica . . .

Fără fire, n-ar exista portativ,
fără portativ, nu ar exista note,
iar fără note,
păsările ar cânta
pe limba lor,
neînţelese de nimeni.

Oare!

Măcar de-ar fi mai răcoare . . .
Great Heat

On the telegraph wires
the birds put on notes
the heat of the day.

What a great things the technology is!

Without wires,
there were not notes, and
without notes,
we could not
understand
birth's song.

Can it be true?

What a heat. . .
Ne vor uniformi

Pentru că suntem diferiţi,
ne îmbracă în uniforme,
în convenienţe,
în reguli.

Dar noi nu suntem uniformi.

De aceea purtăm uniformele în mod diferit.
They want us to be uniform

Because we are different,
they dress us in uniforms,
in conveniences,
in rules.

But we are not uniform.

This is why
we wear the uniforms
in different ways.
Drumul

Drumul cel mai scurt
între două piscuri de munte
nu este linia dreapta.

Este nevoie să cobori de pe un pisc,
pentru ca să urci pe altul.

După o victorie
nu poţi să ţopăi direct
într-o altă victorie.

Cine crede că poate,
n-a cunoscut cu adevărat
nici una dintre ele.

Apropo,
ţoapa este cineva care ţopăie?
The way

The shorter route
between two peaks of mountains
is not rectilinear.

You need to descent from the first one,
in order to ascend on the other.

After a victory,
you cannot
jump directly
in another victory.

The one who thinks to do it
did not really know neither of them.
Idei

Şi ideile proaste sunt bune
. . . ca îngrăşământ
pentru filozofie.
Ideas

Bad ideas are good
. . . as fertilizer
for philosophy.
Civilizaţie

Ce poţi să zici despre societatea în care
omul civilizat
este neputincios
în faţa celui
necivilizat?
Civilization

What could we say about the society in which
the civilized man
is weak
in face of
a rude one?
Fără aripi

Aripile oricărei societăţi sunt intelectualii săi.

„Otez les ailes à un papillon; c’est une chenille” (Chamfort).

Iată ce a devenit România,
după ce ruşii
i-au decimat
intelectualitatea.
Without wings

The wings of any society are its intellectuals.

„Otez les ailes à un papillon; c’est une chenille” (Chamfort).

This is what
Romania became
after the Russians
decimated its
intellectuals.
Din copilărie

Mentalitatea
oricărei persoane
se formează în copilărie şi
- mai ales -
la adolescenţă.

Restul este spoială!

Spune-mi ce-ai învăţat atunci,
şi-ţi spun cine eşti.

Spune-mi ce-ai citit atunci,
şi-ţi spun ce eşti.
From the childhood

Any person forms his mentality during
his childhood,
especially as adolescent.
The rest is varnish.

Let me know what you have learnt then
and I say who you are.

Let me know what you read then
and I say what you are.
Universul „fericit” al copilăriei

Vai, ce tare mă dureau genunchii
când cădeam,
şi ce mult îmi doream
să mă fac mare!

Oamenii mari nu se lovesc la genunchi,
observasem eu.

În schimb, sunt ingraţi. Ei cred că sunt singurii care au probleme, că numai problemele lor contează, că numai ei sunt stresaţi, când, de fapt, ei ne stresează pe noi, copiii.
The “happy” universe of childhood

Ah, how sharp my knees were aching,
when I used to fall
and how much I wanted
to grow elder.

The grown-ups
do not knock at
their knees, I observed.

Instead, they are ingrates. They assert to be the only ones having problems, that only their problems are count, that only they are stressed, even – as a matter of fact – they are those stressing us.
Pasiuni

Pasiunea este imanentă oricărui om.

Hazardul face din el
artist sau criminal,
savant sau politician,
poet sau hoţ.

Dar, ”Le hasard ne favorise que les esprits préparés”. (Pasteur)

- Şi cu spiritul cine se ocupă?
- Tot hazardul, fireşte!

Asta doar pentru că omul este în primul rând spirit, şi abia la urmă materie.

- Şi dacă ar fi invers?
- Invers suntem cu toţii . . . ceea ce suntem.
Passions

Passion is immanent to every person.

The hazard make from him
an artist or killer,
scientist or politician,
poet or thieve.

But, ”Le hasard ne favorise que les esprits préparés”. (Pasteur)

- And who deals with spirit?
- The hazard as well.

This is so, because man is first spirit and ultimately matter.

- And if it would be inverse?
- Inverse we all are . . . what we are.
Mafia

Mafia?
O naivitate!
Noi am etatizat-o.
Mafia

Mafia?
A naivety!
We nationalized it.
Noi şi Kant

Königsberg este oraşul în care s-a născut şi a trăit Kant.

Kaliningrad este noua lui denumire,
dată de către Stalin,
în cinstea lui Kalinin.

Cine a spus că doreşte să scape de comunism?
Poate de Kant.
Mai ales că nu ştim
cum se consumă!

Cred că unele lucruri mai trebuie de-Kant-ate.

Sau de-kalini-zate?
Kant and us

Königsberg is the town where Kant lived.

Kaliningrad is the name that
Stalin gave it
for glorifying Kalinin.

Who said that want to get rid of communism?
Maybe of Kant!

It seems that some things must be de-kant-ed.

Or, maybe de-kalinin-ed.
Momente de răscruce

Există momente când
oamenii cred că
tocmai atunci
a pogorât inteligenţa
peste capetele lor.

Ce-i drept, unii, nu toţi,
dar întotdeauna
prea mulţi!

Cum se pot numi asemenea momente?

Dar asemenea oameni?
Crucial Moments

There are moments when
people think that,
in just that moment,
the intelligence
came down
on their heads.

It is true,
not all of them,
but always
much too many.

How could we call such moments?

But such people?
Locuitori

În unele oraşe mi-au plăcut muzeele,
în altele, oamenii.
În unele oraşe mi-au plăcut doar oamenii.
Nu există oraş în care să nu-mi fi plăcut ceva.

În unele oraşe nu mi-au plăcut muzeele,
în altele, nu mi-au plăcut oamenii.
Nu există oraş în care să-mi fi plăcut totul.

Ca să-mi placă, ar fi trebuit să fi fost construit şi populat după gustul meu,
deşi pe acesta încă nu l-am definit.

Există oraşe! Ba chiar şi sate!
Sunt locuite.
De aceea li se spune localităţi.

Dacă localităţile nu sunt locuite,
sunt situri arheologice.

Nu mi-ar plăcea să
locuiesc într-un
sit arheologic,
nici măcar ca
exponat.

Ca unic locuitor,
m-aş simţi vinovat de
toate erorile, care
cu siguranţă
există.

Suntem suma erorilor noastre.

Bine că, măcar,
suntem ceva,
dacă nu putem fi
cineva.
Inhabitants

In some towns, I liked the museums,
in other ones, people.
In some towns, only people liked me.
In every town I liked something.

In some towns, I didn't like the museums,
in other ones, I didn't like people.
There is not town in which
everything liked me.

To like me, it would be build accordingly with my test, although I did not define it, yet.

There are towns. There are villages.
They are dwelt.
People call them localities.
If the localities are not dwelt, they are said “archaeological sites”.

I would not like to
live in an
archaeological site,
not even as
exhibit.

As unique inhabitant,
I should feel
guilty for
all errors,
which surely
exist.

We are the amount of our errors.

It is good that,
at least,
we are something,
if we cannot be
somebody.
Sunt cineva

Am sacrificat ce-aveam,
ca să obţin ce mi-am dorit.
Am obţinut ce am dorit
şi-am devenit altcineva.

Sunt mai sărac prin ce-am pierdut,
dar nu regret ce-am devenit.

Pe ambele de le-aş avea,
aş fi un nou altcineva,
de-ar fi cu putinţă!

Altcineva, în locul meu, putea s-o facă.
Acela însă nu mai eram eu.

Şi dacă n-a fost să fiu altcineva,
mă mulţumesc să fiu doar cineva.
I am someone

I sacrificed what I owned,
for acquire what I wanted.
I acquired what I wanted,
and I became somebody else.

I am poorer for what I lost,
but do not regret what I became.

If both of then I had had,
I would have been
a different one,
if this would be
possible.

Someone else, instead of me,
maybe would do. But that one
could not be me.

And, if was not to be someone else,
I am glad to be, at least, someone.
Între altruism şi egocentrism

Lupta pentru existenţă este esenţa oricărei fiinţe.

De la cea mai mică celulă şi până la cele mai complexe organisme, viaţa este o neîncetată încercare de dezvoltare a individului pe seama mediului.

Ea nu se opreşte decât atunci când îşi epuizează resursele, sau întâlneşte un individ similar, cu care trebuie să împartă aceleaşi resurse.

Idealul individual este deci unul egoist. Acceptarea aproapelui vine din contactul cu mediul şi se învaţă.

Egocentrismul este genetic.
Altruismul este dobândit.
Between altruism and egotism

The struggle for existence is the essence of any being.

From the smallest cell to the most complex organism, life is an endless endeavour for an individual's betterment based on his environment.

It stops only when he exhausts his resources, or meets with a similar individual with whom he has to share the same resources.

An individual's ideal is a selfish one. Accepting the other is subsequently. It comes from the contact with the environment and man learns it during his life.

Egoism is genetic.
Altruism is acquired.
Între extreme

Dacă ne-ar învăţa cineva
care-i calea cea dreaptă,
n-ar mai trebui
să căutăm adevărul
între două extreme
la fel de imposibile.
Between extremes

If someone had taught us what
the right way is,
we should not have searched
the true
between two extreme
equal impossible.
Raiul? Cum arată?

Avem o imaginaţie foarte fecundă
în privinţa grozăviilor Iadului.

Suntem însă jalnici
în imaginarea Raiului.

Chestiune de specializare!
Paradise? How is that?

We have a very fecund imagination
concerning the horror of Hell.

Instead, we are awkward
imagining Paradise.

A question of specialization.
Societate

Omul trăieşte în grup şi moare singur.

De ideea morţii
se ocupă religia.
Problema individului este deci rezolvată.

De viaţă
nu se ocupă nici o religie.

Iată de ce avem atât de multe probleme sociale.
Society

Man lives in group and dies alone.

The death the religion deal with.
So, the individual's problem is solved.

The life? Nobody deals with it.

This is why we have so many
social problems.
Din Haos, Doamne . . .

La început a fost Haosul,
adică ceva fără formă,
fără limite.
Ceva în care,
deşi orice este posibil,
nu se întâmplă nimic.

Dar a venit Dumnezeu.

El, mai întâi, a făcut cerurile şi pământul,
deci a trasat o limită între ele.

Până aici,
el nu a creat,
ci a delimitat.

Nu se spune nicăieri,
nici în Biblie şi nici în altă parte,
că cineva ar fi creat Haosul.

În toate religiile,
Haosul a existat dinainte.

Pantocratorul,
impropriu denumit astfel,
nu a creat,
ci a separat.

Trasând o line de demarcaţie
între pământ şi cer,
divinitatea a creat două restricţii:
pământul nu mai putea fi cer,
iar cerul nu mai putea fi pământ.

Şi lucrurile nu s-au oprit aici.

În continuare,
a separat
lumina de întuneric,
pământul de ape etc.

A impus limite
după limite,
restricţii peste restricţii.

Şi nu s-a oprit nici aici.

Pe spatii din ce în ce mai mici,
a organizat materia în
entităţi tot mai ciudate,
chiar mici monştri.

Printre ei, şi pe noi, oamenii.

Ne-a obligat să luptăm
cu tot ceea ce ne înconjoară,
chiar şi între noi.

Limitele
impuse de Creator
au devenit din ce în ce mai
sufocante.

Şi toată chestia asta ar trebui să ne placă!
From Chaos

The Chaos was,
for the beginning,
namely something
without shape
and limits.
Something in which,
albeit anything is possible,
nothing occurs.

But it was God who came.

He first made skies and earth,
so he draw a
separating line
between them.
So far,
he didn't created,
but delimited.

Nowhere is said,
neither in Bible or
somewhere else
that someone would
created Chaos.

In all religions,
Chaos existed before.

The Pan-creator,
improperly named so,
did not created,
but separated.

Drawing a border
between sky and earth,
he created two restrictions:
- earth no longer be sky;
- sky no longer be earth.

And things did not stop here.

Carrying on,
he separated
light from dark,
earth from waters etc.

He enforced
limits after limits,
restrictions after restrictions.

And did not stop neither here.

On smaller and smaller spaces,
he organised the mater
in more and more odd entities,
even small monsters

Among them, we are, as well.

He obliged us to fight
against everything around us,
even each others.

The limits imposed
by the Creator
have became
more and more
suffocating.

And all these
are to be
agreeable to us.
Entropică

- Motorul vieţii
este inegalitatea.

- Ştiu,
chestie de entropie.

- Asta ca să nu se prindă toată lumea.

- Ce-ar mai fi democraţia atunci?
Entropy

- The engine of life
is inequality.

- I know,
a question of entropy.

- This is for
not any people
to catch the idea.

- What democracy would be then?
Eu şi El

Orice „Eu”
vrea să-şi extindă hotarul
peste cel al vecinului.

Dacă se poate
să-l înglobeze
cu totul.

„Noi” este o noţiune abstractă,
existentă doar în gramatici.

„Tu” nu exişti.

Nu există decât „Eu” şi „El”.

„El”, cel ce trebuie asimilat
şi „Eu”,
singura entitate cu sens.

I and he

Any “I”
wants to extend his border
over his neighbour's one.

To integrate it, if possible.

“We” is an abstract notion
existing only in grammars.

“You” do not exist.

There are only “I” and “He”.

“He” is the one
who must be assimilate.

“I” is the only entity with sense.

Arta negocierii

Fă Doamne să ploaie,
că fac şi eu o jertfă.
The art of negotiation

God, make to rain,
and I will do an oblation
Credinţa spărgătorului

Doamne-ajută!
Poate nu mă prinde!
Burglar's belief

Help me, God,
maybe they will
not catch me!
Religie / Biserică

Cu toată opoziţia bisericii,
oamenii îşi vor religia înapoi.

Şi o vor dobândi!
Religion / Church

With all church’s opposition,
people want their religion back.

And they will get it.
Religia?

Ceva care să dea un sens vieţii
şi în care să poţi crede.
Religion?

Something that gives sense to life,
in which one can believe.
Schisma

Dacă
Isus Cristos bănuia
că va produce o schismă,

ar fi studiat
Ştiinţele politice.

Sau, poate, botanica,
că şi la plante e la fel.

Schism

If Jesus had realized that
he will provoke a schism,
he would have studied
the Science of Politics.

Or, maybe, botanic,
as at herbage is the same.

Alternative

Prost, dar fericit? / Deştept şi nefericit?
Nu există cale de mijloc!

- Nu, cât timp n-ai găsit-o.
- Te crezi deştept?.
- Unii cred că au şi găsit-o.
- Ăştia sunt doar ignoranţi.
- Nu ai o soluţie mai rezonabilă?
- Să cauţi este destinul tău.
- Omenirea va găsi o soluţie rezonabilă numai după ce va epuiza toate celelalte posibilităţi, iar acestea sunt infinite.
- Ştiu asta. A mai spus-o cineva, e drept, în alt context.
- Am o idee: să recunoaştem că suntem proşti.
- Eşti exagerat de optimist.
Alternatives

Stupid, but happy? / Clever and unhappy?
There is not a middle way?

- Not as long you didn't find it.
- Are you being a clever?
- Some people think they already find it.
- These ones are only ignorant.
- Don't you have a more reasonable way?
- To search for is your destiny.
- Mankind will find a reasonable way only after they will exhaust all others possibilities, and these ones are infinite.
- I know it. Someone else said it, it's true, in a different context.
- I have an idea: to recognize that we are stupid.
- Your optimism is exaggerated.
Impozitul pe profit

Cine munceşte
plăteşte.

Cine chiuleşte
primeşte.

Fie numele statului
binecuvântat!
Tax for profit

The one
who works
pays.

The one
who plays truant
receives.

Be blessed the
name of state!
Legea

Nu pot exista
fărădelegi
fără legi.

Iată ceva la care am putea medita.
Law

Infringements
could not exist
without laws.

Here is something deserving to think about.
Pedagogică

Pedagogia este un har, pe care îl ai sau nu.

Ar trebui ca universităţile făcătoare de dascăli să verifice talentul solicitanţilor, aşa cum o fac cei de muzică.
Pedagogic

Pedagogy is a gift.
Some ones own it,
others don’t.

The universities making teachers should verify the applicant's talent, as those of music do.
Devenire

„Omul a început prin a fi vierme”
ne spune Geoffroy,
într-o viziune
evoluţionistă.

Reciproca ar fi să ajungem acolo,
admiţând că am fost concepuţi
de către Creator,
ca fiinţe superioare.

Personal prefer o variantă mai statică:
să rămânem,
dacă se poate,
oameni!
Becoming

“Man begun as a worm”,
Geoffroy said it, in an
optimist-evolutionist
vision.

The reciprocally would be to arrive there,
having in view that
we started from
Creator’s hands
as superior beings.

Personally,
I prefer a more static variant:
to remain men,
if possible!
Pseudo haiku african

Gâtul lung
capul departe
girafă.
Pseudo-haiku at seaside

Long neck,
the head away,
giraffe.
Ludică

Gândim diferit, dar râdem la fel, când râdem.
A Ludic One

We think differently
But laugh similarly
When laughing.
Teatru

Cămilele,
deşi au feţele expresive,
nu joacă teatru.
Theatre

Camels
don't play theatre,
albeit their faces
are very expressive.
Nona

(a noua parte)

În Evul Mediu,
era partea de recoltă
ce trebuia dată
feudalului.

Ce vremuri!
Nona

(the ninth part)

During the Middle Eve,
it was the part of the harvest
due to the feudal.

What a time . . .
Calea cea dreaptă

- Biserica este ce care ne arată calea.
- Chiar şi în economia de piaţă?
- Mai ales!
- Cum?
- Prin exemplul său. Avari ca preoţii mai rar.
The Right Way

- The church show us the right way.
- Even in the market orientated economy?
- Especially there.
- How is that?
- By priests' example.
Their avarice is remarkable.
Verba volant, scripta manent

Scrisul îşi află justificarea în
efemeritatea vorbei.

Astăzi însă,
situaţia s-a schimbat:
vorbele se pot înregistra
şi altfel.

Şi nu numai vorbele . .

Hârtia nu este decât un suport oarecare.
Şi scump, pe deasupra.
Verba volant, scripta manent

Writing finds its justification in the
ephemerality of speaking.

Today, things are different.
Speaking can be recorded
in many ways.

And not only the words.

Paper is only a support
among many others.

Besides,
it is expensive.
Diletanţi

Scriitorii unei singure cărţi
rămân diletanţi?

Ce facem cu celebrităţile?
Dilettantes

The writers of a single book
remain dilettantes?

Still, some of them are famous.
Istorii literare

Un mare istoric literar
a descoperit că Balzac
a făcut pe el când era mic.

Ştia Shakespeare de ce şi-a păstrat anonimatul.
Adevărată tragedie!
Câţi „istorici literari”
au rămas fără
subiect . . .
Literary Histories

A great literary historian find out that
Balzac, in childhood, pisses oneself.

Shakespeare knew why he kept his anonymity.
What a tragedy!
How many “literary historians”
remained without
subjects . . .
Ficţiune

Poveştile îi învaţă pe copii
idei greu de explicat şi înţeles
la vârsta lor.

Ficţiunea literară
face acelaşi lucru
pentru unii adulţi.
Fiction

Fairy tales teach children
ideas difficult to
explain and understand
in other ways.

Literary fiction
does the same for
some grown-ups.
Cum citim?

La recomandarea ambasadorului Spaniei,
George Sand l-a dus pe Chopin
în Majorca, deşi clima de acolo
era improprie pentru sănătatea lui,
în acel anotimp.

Chopin, venit din Polonia,
nu era informat.

Ambasadorul Spaniei
făcea, probabil, publicitate turistică.
Puţin îi păsa lui de un amărât de
polonez, despre care nu bănuia
că va deveni celebru.

George Sand însă se cuvenea să cunoască
clima din insulele Baleare.
Dacă ştia, gestul ei a fost criminal.
Dacă nu, înseamnă că era ignorantă.

Orice scriere a ei aş citi acum
se subsumează întrebării
„Cât de deşteaptă / informată era autoarea?”.

Valabil oriunde şi oricând!
How we read?

Following the advice of Spain's ambassador,
George Sand lead Chopin
in Majorca, even its climate was
improper for his healthiness,
in that season.

Chopin, immigrant from Poland,
was not informed.

Spain's ambassador
was doing touristic publicity, probably.
He didn't care for a poor Polish
about whom he didn't feel that
will become a celebrity.

Instead, George Sand ought to know
the climate in Baleare Islands.
If yes, her gesture was criminal.
If not, it means that she was ignorant.

Any writing I would read now,
is subordinated to the question
“how clever / informed used to be
the author?”

Valuable anywhen and anywhere
Dilemă

Unele persoane se supără pe mine,
deşi nu le spun nimic nou.

Dimpotrivă,
le spun ceea ce ştiau şi ei dinainte,
chiar mai bine decât mine.

Se pare că tocmai asta îi deranjează,
dar tot nu înţeleg
de ce se supără pe mine.

Dilemma

Some persons anger on me,
although I do not say nothing new.

On the contrary,
I say what they knew before,
even better than me.

It seems that just this is what annoy they,
but I still do not know why
they angry on me.
Scriitorul Montesquieu

Dacă un absolvent de liceu ar fi întrebat ce ştie despre Montesquieu, ar răspunde ceva de genul: scriitor francez, secolul 18, „Scrisorile persane”. Dacă are memorie bună, poate că va menţiona şi „Spiritul legilor”, despre care însă nu va putea spune mare lucru, fiindcă nu a citit-o. Este o carte de specialitate. Montesquieu a fost magistrat.

Fiind un clasic recunoscut al literaturii universale, nimeni nu-i pune la îndoială calităţile şi se mulţumeşte cu ceea ce se spune. La o analiză mai atentă însă, apare un paradox. Din punct de vedere strict literar, lucrarea sa de căpătâi, „Scrisorile persane”, nu este nici pe departe o capodopera. Nu este un monument al literaturii, în măsură să justifice prezenţa autorului pe lista monştrilor sacri. Montesquieu însuşi ar fi fost profund nemulţumit dacă toată activitatea lui s-ar rezuma la această carte de puţin peste 200 de pagini.

El era însă pasionat de filosofie, adept al lui Hobbs şi Lock, şi îşi propusese să aplice ideile lor în societatea timpului său, ceea ce a făcut în „Spiritul legilor”. Implicarea lui în literatură se înscrie în efortul de a transmite aceste idei unor cercuri cât mai largi de oameni.

„Scrisorile” sunt mici eseuri şi doar titlurile dau aparenţa unei corespondenţe. Fără ele, Montesquieu ar fi rămas un magistrat-filosof necunoscut lumii literare. În schimb, numai cu „Scrisorile persane” nu ar fi intrat nici măcar în literatură.

Personalitatea lui complexă l-a plasat în ierarhia marilor oameni, pentru că – în ultimă instanţă – un scriitor este cineva care are ceva de spus, deci unul care comunică cu lumea. Fie el şi magistrat.
The writer Montesquieu

If a graduated from a secondary school were asked what he knows about Montesquieu, he probably will answer something like: French writer, 18 century, “Persian Letters”. If he has a good memory, maybe he will mention “The Spirit of Laws”, about which he will not be able to say much, because he did not read it. It is a book for specialists. Montesquieu was a magistrate.

As a recognised classic of universal literature, nobody impugns his qualities and is contented with what people say about. Still, at a more attentive analyze, a paradox appears. From the literary point of view, “Persian Letters” is far from a masterpiece. It is not a monument of the literature able to justify the presence of the author on the list of great celebrities. Montesquieu himself would have been very malcontent if all his activity had been limited at this book of about 200 pages.

He was passionately fond of philosophy, disciple of Hobbs and Lock, and proposed himself to apply their ideas in the society of his time, which he did in “The Spirit of Laws”. His implication in literature comes from his efforts for convey these ideas toward groups of people as large as possible.

“Letters” are small essays and only the titles give the impression of a correspondence. Without them, Montesquieu would remain a magistrate-philosopher unknown by literary world. Instead, only with “Persian Letters” he would entered not even in literature.

His complex personality make from him a celebrity, because – in the last analysis – a writer is someone having something to say, namely someone who want to communicate with people, let he be an magistrate.
Filo-sofia

Că filosofia nu ne foloseşte este indubitabil.
Problema e că, fără ea, nu putem trăi.

Asta nu înseamnă
că suntem cu toţii nişte înţelepţi.
Nu, nu. Cu înţelepciunea ne descurcăm.
(De fapt, mai mult cu absenţa ei.)

Dragostea pentru înţelepciune însă ne macină.

Asta pentru că ne dorim întotdeauna ceea ce nu avem.

Philo-Sophia

It is beyond doubt that philosophy is fruitless.
The problem is that we cannot live
without it.

This doesn't mean that we all are sage.
Not, not, with the sapience we extricate.

Love for sapience
is what trouble us.

This is so because
we always want
what we do not own.
Filosofia savantă

Filosofia savantă e ceva
ca o raza de lumină
reflectată pe unele capete
fără lumină proprie.
Scholar philosophy

Scholar philosophy is something
as a ray of light
reflected by some heads
without inner light.
Dali

- Am auzit că arta lui Dali
ar fi o formă de rezistenţă
împotriva nebuniei.

- Şi eu,
care credeam
că este
nebunia însăşi. . .
Dali

- I heard that Dali's art
would be a form of resistance
against the madness.

- I thought that
it is madness itself.
Paradigme

Fiecare civilizaţie
are paradigma ei,
dăinuite atât timp cât
paradigma este credibilă
şi piere imediat ce-şi mistuie
paradigma.
Paradigm

Every civilisation
has its paradigm,
subsist al long as
its paradigm is credible
and disappears when it burns up
its paradigm.
Felix

A fi fericit (felix) însemna la romani
să fii roditor şi plin de succese.
Obiectiv oarecum realizabil!

Astăzi, fericit înseamnă
să curgă peste tine
tot ceea ce crezi
că ţi-ar face plăcere,
fără efort.

Cum dorinţele
depăşesc întotdeauna posibilităţile,
rezultă că fericirea
a devenit un obiectiv
irealizabil.
Felix

To be happy (felix) meant in Latin language
to be fruitful and full of success.
A possible achievable goal!

Today, to be happy means
to be flooded with what you
suppose to enjoy you
without any effort.

As wishes always exceed the possibilities,
happiness becomes an objective
unfeasible.
Precizie

Un ceas care stă
indică ora exactă
de două ori pe zi.

Un ceas care merge indică ora cu aproximaţie.

Care dintre ele este de preferat?
Precision

A clock shows exactly the time
twice a day, if it does not work.

A working clock shows the time
approximately.

Which one do you prefer?
Idei geniale

Unele idei geniale pot veni la beţie;
niciodată după.
Genial Ideas

Some genial ideas
could come us by drinking;
never after.
Prostia

Prostia nu este inteligenţă cu semnul minus, ci lipsa inteligenţei, aşa după cum întunericul nu este un alt fel de lumină, ci lipsa ei.

Iată de ce marile prostii aparţin marilor deştepţi, nu marilor proşti.
Stupidity

Stupidity is not sagacity with the sign minus, but the lack of them, as the darkness is not a different sort of light, but its lack.

This is why the great mistakes belong to the great smart people and not to the great idiots.
Sfânta Sofia

Se pare că înţelepciunea era sfântă cândva.
The Saint Sophia

It seems that sagacity was holy, formerly.
Urmele contează

Pe teritoriul României
au trecut multe
valuri de barbari
şi non-barbari.

Şi unii şi alţii au lăsat urme.

Opiniile noastre despre ei sunt diferite.

Cu unii ne mândrim,
de alţii ne este ruşine.
Pe unii îi privim cu simpatie,
pe alţii cu despreţ.
Pe unii chiar îi urâm.

Toate în funcţie de urmele lăsate.
Traces

The Romanian territory,
was crossed by many
waves of barbarians
and non-barbarians.

All of them leaved traces.

Our opinions about them are different.

We are proud with some
but are shame with others.
We have fellow feeling for some
and scorn for others.
We even hate some.

Everything accordingly to their traces.
Mediocritate

E mult mai grav să ai iluzii mediocre
decât să trăieşti mediocru.

Pentru o viată mediocră,
există scuze şi justificări.

Pentru mediocritatea iluziilor nu!
Mediocrity

It is much gravely to have mediocre illusions
than to live mediocre.

For a mediocre life
there are excuses and justifications.

Not for the mediocrity of the illusions.
Profesori

În extremis, profesorii sunt de două feluri:
- cei care îi învaţă pe copii lucruri pe care nu le-au cunoscut în realitate, ca de exemplu predarea istorie sau a geografiei;
- cei care, mai întâi, au experimentat subiectul şi abia apoi predau copiilor ce-au înţeles, ca cei de fizică.

Primii pot fi savuroşi, ceilalţi sunt, de obicei, plicticoşi.

De unde se vede că neştiinţa este mai simpatică.

Cei mai atrăgători sunt însă cei care nu ştiu despre ce vorbesc.
Teachers

Extremely, there are two kinds of teachers:
- Those that teach the children things that they did not know in reality, like those for history and geography;
- Those that experienced first what they have to teach, like those for physics.

The first ones can be congenial; the others usually are boring.

But the most attractive are those that do not know what are they talking about.
Şcoala de filosofie

Şcolile de filosofie consumă energia intelectuală a elevului, pe care îl dresează în mânuirea unui limbaj specific, făcându-l astfel inapt pentru gândirea liberă. Viitorul filosof se exclude astfel singur din societare, iar societatea, la rândul ei, nu mai are nevoie de asemenea „specialist”.
Schools of Philosophy

The schools of philosophy consumes intellectual energy of the students, coaching them in handling a specific language, making him, in this way, inapt for free thinking. The future philosopher excludes himself from the society and society, in his turn, doesn't really need of such “specialist”.
Opinii

Când nu eşti sigur de ideile tale,
nu-ţi suprasolicita prietenii;
încearcă-ţi puterile
cu cei ce nu sunt toleranţi cu tine.
Opinions

When you are not sure on your ideas,
do not over-solicit your friends;
prove them with those that
are not tolerant with you
Verificare

Dacă vrei să-ţi verifici ideile,
încearcă să le expui cuiva;
le vei corecta
chiar înainte de a le
exprima.
Verification

If you want to verify your ideas,
try to expound them to someone;
you will correct them even
before exposing.
Cum ne vin ideile

Pentru unele lucruri
trebuie să ne luptăm:
pentru bani,
pentru femei/bărbaţi,
pentru poziţii sociale
şi câte şi mai câte.

Doar ideile ne vin singure,
nechemate de nimeni.

Cu o condiţie:
să ne fi luptat pentru ceva.

Corolar banal:
ai ideile
pe care ţi le-a dat
lucrul pentru care ai
luptat.
How the ideas come us

For some things
we have to struggle:
for money;
for women / men;
for social positions
and what not.

Only the ideas come alone,
unbidden.

Under one condition:
to had struggled for something.

Corollary:
you have those ideas that
things you have struggled for
gave to you.
Diferenţe

Ceea ce ne face diferiţi
nu sunt numai adevărurile
pe care am reuşit să le aflăm
şi pe care le cunosc
şi mulţi alţii,
ci căile parcurse
pentru a ajunge la ele.
Differences

What makes us to be different
are not the truths which
we succeeded to learn and
are known by many others,
but the ways through
which we arrived to them.
Încrederea în noi înşine

Ştim adesea
ce vor alţii
de la noi.

Rareori ştim însă
ce vrem noi înşine.

Iar atunci
când credem că ştim,
ne înşelăm
cel mai tare.
Trust in ourselves

We often know
what other people
want for us.

Rarely we know
what ourselves
want.

And when we think
that we know
we are deceived.
Vechi sau etern?

Dintre lucrurile vechi,
unele sunt eterne: idei, concepte, . . .

Cele eterne
nu se învechesc.

Cum le distingem?
Asta este una dintre artele vieţii.

Pentru unii este un har.
Alţii învaţă s-o facă
în timpul vieţii.

Unii mai repede,
alţii mai încet
sau deloc.

Pentru aceştia din urmă,
totul pare învechit,
chiar şi viitorul.
Old or Eternal?

Some things are old,
other eternal: concepts, ideas.

The eternal ones
do not become obsolete.

How we discern them?
This is one of the art of life.

For some people it is a gift.
Others learn to do it
during their life.

Some sooner,
some slower,
some never.

For the last ones,
everything seems to be obsolete,
even the future.
Libertate

Condiţia libertăţii este
absenţa oricărei
dependenţe.

Dependenţa se naşte atunci când
plăteşti oferta cu sufletul,
pentru că n-ai putut
să-ţi stăpâneşti
tentaţiile.
Freedom

The condition of freedom
is the absence of
any dependence.

The dependence is born when
you pay the offer with your soul,
as you couldn't control
your temptations.
Artişti „neînţeleşi”

Arta este o formă de comunicare
cu mijloace specifice.
Toată lumea este de acord
cu aceasta afirmaţie generală.

Comunicarea presupune că
ideea exprimată de emiţător
a ajuns nevătămată
la receptor.

Mijloacele sunt diferite şi, prin ele,
artistul este mare sau mic.

Dacă însă nu reuşeşte să comunice,
înseamnă că el nu există
ca fiinţă inteligentă.

Pretenţia de „artist neînţeles” este,
de aceea,
o minciună.
“Non-understandable” artists

Art is a way of communication
with specific means.
Everybody agree with
this general assertion.

The communication exists,
when the idea issued by emitter
arrive safe and sound
till the receiver.

The means are different and,
due to them,
he is a great or small artist.

But, if he doesn't succeed to communicate,
It means that he doesn't exist
as an intelligent being.

This is why the pretension to be non-understood is a lie.
Omul social

Pentru că trăim în societate,
gândurile noastre
trebuie să ia o formă
transmisibilă.
The Social Man

As we live in society,
our thoughts must take a
transmissible shape.
Înţelepciunea cere detaşare

Căpătăm abilităţi
în contact cu lucrurile.

Ne descurcăm
în problemele vieţii.

Înţelepciunea însă o dobândim
numai după ce
ne distanţăm
de toate
acestea.

Dar nu ne putem detaşa de ele,
decât după ce am devenit experţi
în rezolvarea lor,
ceea ce presupune
că am aprofundat
domeniul în toate
detaliile lui.
Sagacity Claims Detachment

We achieve the abilities
in contact with things.

We manage ourselves
in the problems of life.

Still, we achieve the sagacity
only after we detach ourselves
from all these.

But we can detach from them
only after we become expert
in resolving them,
which supposes that
we thoroughly studied
the field in all
its details.
Forme de exprimare

Artiştii caută
noi forme de exprimare.

Tinerii o fac chiar înainte
de a avea ceva de exprimat.

Forms of express

Artists look for new
forms of express.

The young ones do it even before
to have something to express.

Originalitatea mai presus de orice

Cel mai nepotrivit
mijloc de a deveni original
este să-ţi doreşti acest lucru.
Originality at any price

The most unfitted means
to become original
is to want this.
Iubire şi timiditate

Timiditatea
denotă o anumită
nobleţe sufletească.

Rareori,
poate că niciodată,
cei ce iubesc cu adevărat
îşi pot exprima iubirea.

Iubirea este nobleţea însăşi.

Poate de aceea
este greu de
exteriorizat.
Love and timidity

Timidity denotes
a kind of spiritual noblesse.

Rarely,
maybe never,
the real lover
can express their love.

Love is noblesse itself.

Maybe this is why
it is so difficult
to express.
Iubirea poetului

Poetul vorbeşte uşor
despre iubire
pentru că n-a cunoscut-o
cu adevărat.
Poet's Love

The poet speaks easily
about love
because he didn't really
know it.
Abuzul de sexualitate

Abuzul de sexualitate
în arta şi literatura zilelor noastre reflectă tendinţa de
reîntoarcere la natură.
Excess of sexuality

The excess of sexuality
in the nowadays art and literature
reflects a tendency of
coming back to nature.
Reîntoarcerea la natură?

Pentru oameni,
reîntoarcerea la natură
înseamnă reîntoarcerea
la animalitate.

Suntem oare conştienţi de asta?

Dacă da,
înseamnă să recunoaştem
că am parcurs
un drum greşit.

Când?
Coming back to Nature

For mankind,
coming back to nature
means coming back
to animalism.

We are fully aware of this?

If yes, it means to recognise
that we make a mistake.

When?
Visuri

Visul este al nostru.

Realitatea a tuturor.

Respectă visurile altora!
Dreams

The dreams are ours.

The reality is of everyone.

Respect others' dreams.
Conştiinţa conştiinţei

Suntem inconştienţi
dacă ne imaginăm că
avem conştiinţa
conştiinţei noastre.

Dacă am fi cu adevărat conştienţi,
ne-am construi altfel viitorul.
Conscience of Conscience

We are unconscious
if we imagine that
we have the conscience of
our conscience.

If we had been conscious,
we would have built our future
in a different way.
Dezvoltarea tehnologică

Acuzăm dezvoltarea tehnologică de
îndepărtarea omului de
filosofie şi religie.

Dar dezvoltarea tehnologică
a existat dintotdeauna.

Inventarea roţii, utilizarea focului
au fost chiar mai revoluţionare
decât electronica sau
cucerirea cosmosului.
Înseamnă că omul primitiv
era mai filosof decât noi?
”Filo”, poate.
”Sofos”, mă îndoiesc.

Se pare că, în evoluţia noastră,
a existat un punct de optimalitate.
Dacă da, acela a fost momentul
în care s-a greşit.

Iată un paradox:
să fi făcut cea mai mare
greşeală posibilă
în momentul de vârf al
gândirii.
Technological development

We accuse the technological development for
man's moving off from
philosophy and religion.

But technological development
always existed.

The wheel invention and using the fire
were even more revolutionary
then electronics or
cosmos conquest.

Does it means that primitive man
was more philosopher then us?
“Philo” maybe!
“Sofos”? I doubt.

It seems that, in our evolution,
a point of optimum existed.
If yes, that was the moment
in which we was wrong.

Here is a paradox:
to make the greatest mistake
in the best moment
of thought..
Portret în oglindă

Mă uit în oglindă şi văd portretul unui om ce cântă.

Nu mă recunosc pe mine. Eu nici nu cânt.

Stilul este al lui Picasso.

Nu recunosc nici melodia.

Mai am o speranţă: poate oglinda-i spartă.

Bine că nu era un Rubens?
Portrait in the Mirror

I am looking in a mirror and see
the portrait of a man that sing.

I do not recognise myself.
Besides, I do not sing.

It is in Picasso's style.

I do not recognize the melody either.

I have a hope: maybe the mirror is broken.

It's a blessing that it is not a Rubens.
Talentul şi fata

Am cunoscut o fată
foarte revoltată.
că lumea se lăsa înşelată
de talentul unei artiste
deja celebră.

Numita artistă nu putea fi talentată. E clar!
Doar fuseseră colege de bancă
în şcoala generală.

Aveau deci drepturi egale.
The gift and the girl

I knew a very revolted girl
because people used to admire
a famous singer.

She could not be so gifted, in her opinion,
as both of them had been class mates
in primary school.

Consequently,
they have equal rights.
Deciziile

Deciziile sunt cu atât mai uşor de luat
cu cât pricepi mai puţin
complexitatea problemei.
Decisions

Decision are as easy to take
as little you understand
the complexity of the problem.
Odihna

Un muncitor se poate odihni
citind o carte.

Un intelectual se poate odihni
efectuând o activitate manuală.

Spune-mi cum te odihneşti,
ca să-ţi spun cine eşti.

Asta în cazul în care
nu te odihneşti la serviciu.
The Rest

A worker may repose himself
by reading a book.

An intellectual may repose himself
by making a manual activity.

Let me know how you repose
and I will say you who are.

This is not true in case you
repose at work.
Sabia

Este mai uşor să scoţi
sabia din teacă
decât s-o pui la loc.

Poate că am citit asta cândva,
în copilărie, dar ceea ce
redescoperi pare întotdeauna
mai înţelept.
Sword

It is easier to pull out
the sword from its scabbard,
than replace it.

Maybe I read it
sometime, in my childhood,
but what you find by yourself
seems to be wiser.
Concentrare

Nu lăsa neplăcerile vieţii
să-ţi pună stăpânire
pe gânduri.

Păstrează-ţi gândirea
curată şi liberă.

Numai aşa o poţi dirija
către ceea ce merită.
Concentration

Do not let the up-and-downs of life
to take hold on your thought.

Keep your thinking
clean and free.

Only so you can lead it
toward what it is worthy.
Stilul

Stilul nu este un adaos, o pălărie,
ci esenţa.
Style

Style is not a supplement, a hat,
but the essence.
Gândirea

Gândirea noastră
este asemenea pământului
în care încolţesc ideile.

Ideile ne vin din
contactele cu semenii,
sau din cărţi.

Multe seminţe pier,
pentru că nu găsesc
pământul potrivit.

Reciproca nu este adevărată.
Thinking

Our thinking
is like the earth
in which the ideas germinate.

The ideas comes to us from
contacts with our fellows
or from books.

Many seeds perishes
as they do not find
the adequate earth.

Reciprocal statement is not true.
Receptivitate

Recepţionăm doar acele idei
care se grefează pe
cunoştinţele existente.

Ele stimulează idei mai vechi,
existente deja acolo.

Paradoxal,
pe primele le considerăm sugestii,
iar pe cele vechi
idei originale.
Receptivity

We pick up only those ideas
that graft itself on the
knowledge existing there,
like a Lego.

Some older ideas are stimulated in this way.

Paradoxically, we call the new ideas
as being suggestions,
while the old ones as original.
Viaţă

Sfârşitul vieţii
face parte din
viaţă.
Life

The end of life
is part of
life.
Curente artistice

În orice epocă există un
curent artistic dominant,
identificabil prin
forma de exprimare.

Fondul rămâne cel etern.

Iată de ce,
înregimentarea, fără discernământ,
într-un curent la modă
nu dobândeşte
valoare.
Artistic Currents

In any epoch, there is a
dominant artistic current.
We can identify it by
its form of express.

The fond is eternal.

This is why,
artist's enlist, without discernment,
into a fashionable current
does not achieve
value..
Iubirea

Dacă am şti
de ce iubim, poate,
n-am mai iubi.
Love

If we knew
why we love,
we would not love
any longer.
Maybe!
Dragostea este oarbă

Se spune că
dragostea este oarbă.

Cred că noi suntem orbi.

Dragostea vede acolo unde
raţiunea noastră nu ajunge.
Love is blind

One says that love is blind.

I think that we are blind.

Love comes where
our wit cannot reach.
Prostia

Cu cât o prostie
este mai mare,
cu atât mai greu
poate fi combătută.
Bluntness

As great is
a bluntness,
as difficult is
to refute it.
Poetica prostiei

Există poezie proastă.

N-am auzit să existe prostie poetică,
deşi unii încearcă.
The Poetics of bluntness

There is shoddy poesy.

I did not hear about a poetic stupidity,
although some people try.
Nobleţe

Mulţi aruncă nobleţea în derizoriu,
fără să-şi dea seama
că devin astfel
ignobili.
Nobility

Many people throw off
the nobility in risible
without realise that
themselves become
ignoble.
Curente artistice

Unele curente artistice
sunt ca moda;
se demodează şi
dispar fără urmă.

Altele inventează
noi posibilităţi
de exprimare.

Modernism, postmodernism etc.
nu sunt nici măcar curente,
ci doar perioade de căutări
din păcate, sterile.
Artistic currents

Some artistic currents are like the fashion:
they obsolete themselves and
disappear without trace.

Other ones invent new possibilities
of expressing.

Modernism, post-modernism etc,
are not currents, but
only periods of questing,
unfortunately sterile.
Cultura

Cultura (unei persoane, a unui popor)
se reflectă cel mai fidel
în capacitatea de exprimare
a noţiunilor complexe.
Culture

The culture (of a person or people)
is visible in the capacity of expressing
complex notions.
Infinit

Între infinitul mare şi infinitul mic,
ne aflăm noi,
o cantitate
infinitezimală.
Infinite

Between small infinite and the great one
our world exists,
as an infinitesimal quantity.
Eroarea

În drumul nostru către oriunde,
erorile sunt inevitabile.

Succesul depinde de
cât de repede
le recunoaştem şi
le corectăm.
The Error

On our way toward anywhere,
the errors are inevitable.

The success depend on
how soon we recognise
and correct them.
Ruşii

De ce sunt atât de mulţi ruşi răspândiţi prin lume?

Pentru că învaţă limba engleză după ureche, confundă „Moscow” cu „must go” şi pleacă.

Cum se face că au succes?

Fondatorul lor avea un nume predestinat: Dolgoruki, ceea ce înseamnă „mână lungă”.
Russians outside

Why there are so many Russian people throughout the world?

It's because, learning English language by ear, they confuse Moscow with “must go”, and leave.

And how they succeed outside?

One of their founders had a predestined name: Dolgoruki. It means “long hand”, an expression for thieves.
Exemplul bun

Ne corectăm, uneori,
prin exemplul rău;
aproape niciodată,
prin cel bun.
The good example

Sometimes, we correct ourselves
thanks to bad example;
almost never,
thanks to the good one.
Evoluţie

Nu poţi evolua
fără să te schimbi.

Începe cu lenjeria de corp.
Evolution

You cannot develop yourself
without changing yourself.

Start with undershirt clothes.
Opozant

Dintre cele cinci degete ale mâinii, doar unul este opozant. Fără el, mâna n-ar mai fi mână, ci picior.

Ce-am fi devenit cu mai multe degete opozante?

Cu toate nu se putea, fiindcă ar fi fost tot picior, dar pentru mersul înapoi.
Opposed

Among those five fingers of a hand, only one is opposed. Without it, the hand would not be hand, but foot.

What we would become with more opposing fingers?

With the all ones would not be possible, as it would be a foot, but for walking backward.
Modestia?

Modestia?
Să fim serioşi;
unde aţi văzut-o?

Orgoliul?
Fără el nu am fi existat.
Modesty?

Modesty?
Let's be seriously;
where did you see it?

Self-pride?
Without it we would not exist.
Prezent

Ne aflăm între
”a fost” şi ”va fi”.

Ceea ce se află între ele
face diferenţa dintre
”ar putea deveni” şi
”ar fi putut deveni”
(dacă . . .).
Present

We are between
“it was” and “it will be”.

What it is between them
makes the difference between
“it may become” and
“it could have became”
(if it had …ed).
Europenii

au început prin a fi
eretici
şi au ajuns
erotici.
The Europeans

The Europeans began to be
heretics
and finished as
erotic.
Lauda inoportună

Am lăudat într-o zi pe cineva, pentru ceea ce am considerat eu că, într-adevăr, merita.

Omul era însă obişnuit cu linguşelile şi a considerat lauda mea o ofensă faţă de grandoarea lui.

Am înţeles atunci că fapta pentru care îl lăudasem fusese un accident în viaţa lui. Sau viaţa lui a fost un accident. Depinde din ce unghi priveşti.

Indiferent de unghi, gestul meu a fost o eroare, şi nici măcar nu pot să-mi cer scuze, fiindcă ar însemna să comit o nouă eroare.
Inopportune laud

One day, I lauded somebody for something really meritorious, in my opinion.

But the man was accustomed to be fawn upon and considered my prise an offence face to his grandeur.

I understood then the fact for which I lauded him was an accident in his life. Or, maybe, his life was an accident. It depends from which angle you are looking.

No matter of the angle, my gesture was a mistake, for which I cannot excuse myself, as it means to commit a new error.
Aur?

Heraclit: ”Între aur şi paie, măgarul preferă paiele”.

Nimic nou sub soare.
Gold?

Heraclitus said: “Between gold and straws, the donkey prefers draws”.

Nothing new under the sun.
Arivistul

Un arivist a încercat să urce în vârful piramidei,
îndepărtându-i pe cei ce-i stăteau în cale şi
uitând că ei construiseră piramida.
A reuşit,
doar că, îndepărtându-i pe cei mai valoroşi decât el,
piramida a devenit atât de mică,
încât a dispărut.
The arriviste

An arriviste tried to climb on the top of the pyramid,
removing those from his way,
not keeping account that they had built the pyramid.
He succeeded,
but – making leave those more valuable than him –
the pyramid became so tiny,
that it disappeared.
Progres

Pe când eram schior începător,
mă bucuram nespus
de fiece progres.

An după an,
în mod firesc,
am avansat.

Şi tot în mod firesc,
loc de progres
era tot mai puţin.

Eram nemulţumit, fireşte,
iar de cădeam,
era o tragedie.

Morala:
progresul poate dăuna
fericirii noastre.
Progress

While beginner as skier
I used to be very glad
for every progress.

With every year
I became more and more
good at it.

But, as much I were advancing
as smaller room for progress
was remaining for me.

I was discontent, of course,
and if I ever fall down,
it was a tragedy
for a week.

The moral:
the progress may
prejudice our happiness.
Filosofare

Toată lumea filosofează;
instrumentele diferă.
Philosophizing

Every people philosophize;
the instruments are different.
Deosebire

Există o deosebire între
geniu şi stupiditate:
geniile au limite.
Difference

There is a difference
between genius and stupidity:
genial people are limits.
Veşnica reîntoarcere

Vechii grecii au intuit infinitul numai în privinţa timpului.

Spaţiul era, pentru ei, finit. De aici ideea că, în infinitatea timpului, toate combinaţiile posibile ale atomilor, existenţi în număr finit, se vor repeta de un număr infinit de ori.

După mai bine de două mii de ani, Nietzsche a prins şi el ideea. I-a scăpat însă faptul că, între timp, ştiinţa progresase.
Eternal returning

The old Greeks intuited the infinite only concerning the time, but not for the space.

The space used to be finite for them. Hence, the idea that, in the infinity of time, all possible combinations of the atoms – existing in a finite number – will repeat itself in an infinite number of times.

After more than two thousand of years, Nietzsche caught the idea too. Still, he lost sight of the fact that, in the meantime, science had progressed.
Contagiune

Numai bolile se transmit.
Sănătatea, nu.

Nici faptele bune
nu sunt molipsitoare.

Dacă ceva se ia
– şi nu e ruj de buze -
trebuie să dea de gândit.
Contagion

Only diseases are transmissible,
not the healthiness.

Good deeds are not contagious too.

If something have caught on you,
and it is not lipstick,
you must think.
Probably it is
dangerous.
Amorul

Uşor e să te-îndrăgosteşti.
Mai greu e să mărturiseşti.
The amour

It is easy to fall in love.
More difficult is to confess it.
Prietenii

Prietenii ne seamănă.
Doar i-am ales!

Atunci când îi blamezi,
ia seamă!

Te uită la căţelul
ce latră cu faţa la oglindă
de vrei să afli
impresia ce-o laşi.
Friends

Friends are like us;
after all, we selected them.

When you blame them,
be careful.

Look at the dog
barking at herself
in the front of a mirror.
Defectele virtuţii

”Fiecare are defectele
virtuţilor sale.” (George Sand)

Feriţi-vă de marii virtuoşi!
The Defects of Virtues

“Everyone has the defects
of his virtues.” (George Sand)

Beware of great virtuous ones!
Muzica şi vorbirea

Muzica este limbajul sentimentelor.
Vorbirea este limbajul raţiunii.

Muzica programatică şi vorbirea poetică apropie sentimentele de raţiune, dar le îndepărtează de esenţe.
Music and Speaking

Music is the language of sentiments.
Speaking is the language of ration.

Programmatic music and poetic speaking bring nearer the sentiments to ration, but move away the both from the essences.
Dorinţa

Ai grijă ce îţi doreşti.

S-ar putea întâmpla să se împlinească.
Wish

Be careful what you wish for.
It's possible to come true.
Riscurile roboticii

Din religia sumeriană, aflăm că zeii, plictisindu-se să muncească pentru satisfacerea nevoilor zilnice, s-au gândit să rezolve problema cumva.

Atunci, Enki a avut o idee genială: din argilă şi apă, a făcut o fiinţă menită să lucreze în locul lor. Robotică curată!

Astăzi, roboţii se cred zei.

Există un risc în orice!
Robotics

From Sumerian mythology, we learn that the gods, bored with working for satisfying daily needs, thought to find a way to solve the problem.

Then, Enki had a genial idea: from clay and water, he made a being destined to work instead of them. Here is how robotics appeared.

Today, the robots think themselves they are gods.

There is a risk in everything.
Politeism

Având mai mulţi zei şi mai multe legende, unele contradictorii, anticii erau dispuşi să accepte existenţa mai multor posibilităţi. Erau astfel mai receptivi, aveau vederi mai largi.
Multi-theism

Having more gods and legends, some of them contradictory, antic people were ready to accept the existence of more possibilities. This is why they were more receptive, more enlighten and open minded.
Culte

Modernii au înlocuit
cultul antic al falusului
cu cel al tunului.

Ideogramele lor
sunt asemănătoare.

Ambele reprezintă puterea.

Deosebirea este de ordin etic:
primul era creator;
al doilea distructiv.
Cults

The moderns replaced
the antic cult of phallus with
that of the cannon.

Their ideograms are alike.

Both of them represent the power.

The difference is more a ethical one:
the first is creative while
the second is destructive.
Libertate

Orice om e liber să gândească orice vrea, dar nu îi este permis să facă tot ce gândeşte, dacă faptele sale i-ar leza pe semenii săi.

Ce este atunci libertatea?
Freedom

Every person is free to think anything he wants, but he is not allowed to do all what he thinks, if his deeds could injure his fellows.

Well, what is freedom, then?
Balauri

În basme, balaurii au mai multe capete.

În viaţa reală au mai multe cozi.
Dragons

In fairy tales, the dragons have more heads.

In real life, they have more tails.
Conştiinţă

Aş vrea să-l cunosc pe americanul pacifist, care-şi abandonează locul de muncă şi renunţă la salariu, pentru că şi-a dat seama că produsele fabricii în care lucrează sunt folosite într-un război nedrept.
Conscience

I want to meet that pacifist American, who abandon his job and renounce of the wage, because he realised that some products of the plant in which he work are used in an unjust war.
Arta

Pentru a transmite ceva, arta trebuie să se facă înţeleasă.

Ce-ar fi un roman scris într-o limbă inexistentă, sau o piesă de teatru în care actorii, stau nemişcaţi pe scenă şi rostesc sunete neinteligibile?
Art

Art must be understood for conveying something.

What would be a novel written in an inexistent language, or a theatre in which the actors stay unmoved on the stage and utter non-intelligible sounds?
Disertaţie

Uneori, în scrierile cele mai savante, autorul îşi încheie demonstraţia cu un proverb, menit să confirme justeţea demersului său logic.

Îi scapă faptul că, procedând astfel, dovedeşte că înţelepciunea populară cunoştea demult ceea ce el tocmai descoperise.
Dissertation

In some of most savant texts, the author finishes his dissertations with a proverb, in order to confirm the accuracy of his logical demonstration.

He loses sight of the fact that, in this way, he proves that people's wisdom used to know for ages what he has just found out.
Speranţa

Comunismul
i-a luat bogatului bogăţia,
dar nu i-a putut lua şi
spiritul.

Săracului i-a luat totul:
speranţa.
Hope

Communism
deprived the riches of the wealth,
but could took
their spirit.

From the poor it took the all:
the hope
Durerea

Durerea este doar
un semnal de alarmă.

Ea ne spune că ceva nu este în regulă
şi trebuie să luăm măsuri
urgente.

Fără ea am fi mai puţin informaţi.

Suferinţa indică o boală mai lungă.

Dacă e şi sufletească,
atunci e clar că ar fi trebuit
să ne tratăm mai demult.

Nu-i târziu niciodată.
Ache

The ache is only
a warning signal.

It says us that
something is not all right
and we ought to take
urgent measures.
Without it,
we would be less informed.

Suffering means a longer ache.

If it is one of the soul,
it means that we
should have treated it
long time ago.

But never is too late.
Uter sensu

În stricto sensu vezi cam strâmt.

În lato sensu nu vezi mai lat,
ci mai confuz.
Uter sensu

In stricto sensu, you see too narrow.

In lato sensu, you don’t see too wide,
but more confuse.
Studii

Există persoane fără studii,
cu studii medii şi
cu studii superioare.

Nu există persoane
cu studii inferioare.

Aşi! V-am păcălit. Există!

Ba chiar mai mult:
există persoane inferioare
cu studii superioare.
Studies

There are persons without studies,
with some studies and
with higher studies.

There are not persons
with lower studies.

Not by a long chalk!
I played you a trick.
There are!

More that it:
there are lower persons
with higher studies.
Scris şi citit

Când scrii,
te gândeşti la cel ce va citi.

Când citeşti,
nu te gândeşti la cel ce a scris,
ci de ce a scris.
Writing and reading

When writing,
you are thinking to
the one who will read.

When reading,
you are not thinking to
the one who has wrote,
but why he wrote.
Apreciere

Doar cei ce ne sunt superiori
ne pot aprecia.

Nu numai pentru că
au capacitatea necesară,
dar şi pentru că,
sunt singurii
dispuşi s-o facă.

Desigur, uneori,
nu totdeauna.
Assessment

Only the persons upper than us
may assess us.

Not only because they own
the necessary quality,
but because they are the only ones disposed to do it.

Of course, sometime,
Not always.
Forţa

Aţi remarcat că
persoanele puternicie
au mişcări delicate?

Reciproca este şi ea
adevărată.
Force

Did you notice that
powerful persons
have delicate gestures?

The reciprocal statement
is true as well.
Cura de slăbire

Aţi auzit că
se poate slăbi
prin rugăciune
între două mese
abundente?
Reducing Cure

Did you hear that
one can grow slim by praying
between two abundant
meals.
Scrieri filosofice

Filosofii relatează,
într-o manieră aridă,
ceea ce toată lumea
ştia dinainte.
Philosophic writings

The philosophers relate,
in an arid way,
what everybody used to
know long before.
Trecutul ca o umbră

Trecutul începe azi.

Cel ce va începe mâine
poate fi diferit,
fiindcă în el
intră şi azi.

Fii atent ce faci azi!

Trecutul
te va urmări
în viitor
ca o umbră.
The Past, as a Shadow

The past begins today.

The one beginning tomorrow
may be different,
as, inside it,
today enter
as well.

Be careful what you do today!

The past will
follow you
in future
as a shadow
Respect

Între două persoane
ce se respectă reciproc,
un gest drăguţ din partea unuia
este răsplătit cu un alt
gest drăguţ din partea celuilalt.

În lipsa respectului,
gestul primului
este privit de celălalt ca
o oportunitate
ce poate fi speculată
în avantajul propriu.
Esteem

Between persons
esteeming each other,
a delicate gesture
is repaid by the others
with another delicate gesture.

In the lack of esteem,
such a gesture
is taken by the other
as an opportunity
to take advantage from.
Oferta occidentală

Occidentalii şi-au schimbat oferta.

Dacă în trecut exportau religie,
acum oferă
”drepturile omului”.

Preoţii au generat războaie.
Nu ştim ce vor genera
homosexualii.
Occidental offer

They changed the offer.

If in the past they
used to export religion,
now, they offer
“man’s rights”.

Wars are what priests generated.
We do not know so far
what homosexuals
will generate.
Inteligenţa dobândită

Prostia este mai evidentă
la cei bogaţi.

Săracii,
în lupta pentru existenţă,
capătă unele abilităţi.

Păcat că le trece
după ce se îmbogăţesc.
Acquired Intelligence

Rich person’s stupidity
is more evident.

Poor person has to struggle
for life. In this way,
he acquires some
abilities.

Unfortunately,
he loses them if enrich.
Limitele raţiunii

Matematica,
cea mai raţională dintre ştiinţe,
a inventat numerele
iraţionale.

N-a vrut, dar a reuşit astfel
să demonstreze că
raţiunea are limite.
The Limits of the Reason

Mathematics, most rational
among sciences, invented
irrational numbers.

It did not want, but succeeded in
demonstrating that
ration has limits.
Asocierea

Uneori,
De obicei după o îndelungată suferinţă, oamenii buni se unesc
în faţa unui
pericol major.

Cei răi, o fac
ori de câte ori
au ocazia.
(Iar dacă n-o au, o forţează.)

Şi comunicare dintre ei este diferită.

Primii au nevoie de
tratative îndelungate.

Ultimii se înţeleg
dintr-o privire.
Partnership

Sometimes,
Usually after a long suffering,
Good men join together
In face of a major
Danger.
The bad ones do it any time
an opportunity appears.
(In the lack of it, they will invent one.)

And the communication between them is different.

The first ones need lasting talks.

The second ones come to an agreement at a glance.
Şes / munte

Oamenii de la şes, pentru că nu au pe ce să-şi proptească privirea, se ocupă cu ceea ce le oferă imediata vecinătate. Departe este, pentru cei mai mulţi, prea departe.

Muntele, pentru cei ce vieţuiesc la poalele lui, este, fie un obstacol de netrecut, fie o tentaţie, pentru cei mai curajoşi dintre ei. Potecile urcă sau coboară, în funcţie de direcţia de mers.

Şi oamenii, la fel.
Flat Land / Mountain

People from flat lands, as they do not have something to prop up their view, deal with what the proximity offer to them. Far away is, for most of them, too away.

The mountain, for those living at its foot, is either an insurmountable. Obstacle, or a temptation, for the most courageous of them. The path climbs or descends, according with the direction of walking.

With the people is the same.
Mântuire

Salvarea prin Nirvana este individuală.

Creştinismul a avansat ideea unei divinităţi binevoitoare. Bunătatea ar trebui deci să fie etica oricărui bun creştin. Problema e că nu poţi fi bun de unul singur. Mai trebuie să fie cineva asupra căruia să-ţi reverşi bunătatea. Deci, prin esenţa lui, Creştinismul propovăduieşte o salvare în colectiv.

Şi, dacă tot ne-am adunat, . . .
putem avea şi alte idei.
Doamne fereşte!

Şi uite că nu ne-a ferit.
Salvation

Salvation through Nirvana is individual.

Christianity advanced the idea of a warm-hearted divinity. Goodness should be the ethic of every good Christian. The problem is one cannot be good alone. Someone else must be alongside, to receive his goodness. So, the Christianity preaches a salvation in collectivity.

And, if we are together, …
We may have some different ideas, too.
God forbid!

And look, he did not forbid us.
Orient / Occident

Europa are nevoie de martiri.
Socrate şi Isus au fost primii.

Budha şi Confucius au murit de bătrâneţe.
Orient / Occident

Europe need martyrs
Socrates and Jesus was the first ones.

Buddha and Confucius died at old ages.
Lucrurile simple

Nimeni nu-şi bate capul
cu lucrurile simple.

De aceea,
ele
rămân
neînţelese.
Simple things

Nobody trouble his head with
simple things.

That’s why they remain
unapprehended
Calea de mijloc

Calea de mijloc
nu înseamnă
jumătate de măsură.
Golden Mean

The golden mean
doesn’t mean
a half of a measure
Şarpele

Simbol al vicleniei,
şarpele a căpătat
acest renume
nu pentru că
se târăşte,
ci pentru că
şerpuieşte.
Serpent

Symbol of cunning,
the serpent got
this renown
not because
he creeps
but because
he sinuates.
Suspiciunea

Rareori, un om devine suspicios după ce a fost înşelat, şi – dacă o face – va fi numai faţă de înşelător.

În general, naivii rămân naivi.

Adevăratul suspicios este cel obişnuit să-i înşele pe alţii. Crezând că şi ceilalţi gândesc la fel, se întreabă permanent dacă nu este, la rândul său, înşelat.
Suspicion

Rarely. A man becomes suspicious after someone deceived him, and – if he does it – it occurs only face to the deceiver.

Generally, naïve people remain naïve.

The really suspicious is the one used to deceive other people. Thinking that the others are like him, he wonder if he is not deceived at his turn.
Prietenul

Prieten este cel care, dacă îl lezezi cu ceva, se întreabă cu ce a greşit el faţă de tine şi este gata să-ţi ceară iertare.
Friend

Friend is the one who, if you injure him with something, he wonder what he was wrong with you and is read to beg your pardon.
Scrierea

La început, omul gândea doar pentru el.
Când şi-a propus să comunice ceilalţi, a inventat vorbirea.

Cu timpul, vorbirea i-a influenţat gândirea. Subiect, predicat etc.
Scrierea i-a amplificat metoda de gândire: secvenţială, riguroasă. Nu-i uşor să parcurgi un text, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, uneori fraze şi paragrafe întregi pentru a afla ce-a vrut autorul să spună. Numai cei bine antrenaţi o pot face.

Acum, suntem victimele acestei metode.

Şi dacă alţii gândesc altfel?
Writing

For the beginning, man used to think only for himself.
When he want to communicate with the others, he invented speaking.

In time, speaking influenced his thinking.

Writing amplified his way of thinking: sequential, rigorous. It is not easy to run over letter, words and phrases to learn what the author wanted to say. Only those well trained can do it.

Now, we are victims of this method.

And if other people think in a different way?
Religie şi civilizaţie

Religia cere să fim buni unii cu ceilalţi.

Civilizaţia cere să ne respectăm unii pe ceilalţi.
Religion and Civilisation

Religion asks us to be warm-hearted each other.

Civilisation asks us to esteem each other.
Ajun

Ajunul sărbătorilor
este mai important decât
sărbătoarea.

În timpul zilelor premergătoare,
omul se apropie de sacru
se gândeşte la el.

De îndată ce începe
să sărbătorească,
cel mai adesea
a uitat pentru ce
o face.
Eve

The eve of every holiday
is more important
than the holiday itself.

During the previous days,
people get close to the sacrum,
think of it.

As soon as man starts celebrating,
he forget what he celebrate for.
Accidente

Datele statistice arată că,
în Europa,
numărul maxim de
accidente a fost
în Portugalia,
iar cel minim
în Suedia.

E clar că
zăpada
face bine la circulaţie.
Accidents

Statistics show that,
in Europe,
more accidents occurs
in Portugal
and much less
in Swede.

It is clear!
Snow is good for traffic.
Greşelile copiilor

Copiii nu repetă
greşelile părinţilor.

Fac altele,
potrivit educaţiei
primite
de la părinţi.
Children’s mistakes

Children do not repeat
the parents’ mistakes.

They do some different ones,
according with their education
received from the
parents.
Indiscreţie

Dacă Dumnezeu
a tras o perdea între el şi noi,
pentru a se ascunde de
privirile noastre indiscrete,
ar trebui
să-i respectăm dorinţa.
Indiscretion

If God has put a curtain
between he and us,
in order to avoid
our indiscrete views.
we should respect his wish.
Ateism

Primii creştini
erau consideraţi
atei,
pentru că
nu respectau
ritualurile timpului.
Atheism

The first Christians
were considered to be
atheists,
because they
did not keep
the rituals
of that time.
Noi

Doar când spun „NOI”
mă simt cu adevărat mândru.
We

Only when I say “We”
I feel myself really prideful.

3 2